Cardigan-©-Illustration-4.jpg

Mae LIVE yn gydweithrediad rhwng sefydliadau cymunedol, adrannau academaidd a llywodraethau lleol yng Nghymru ac Iwerddon. Nod LIVE yw galluogi cymunedau arfordirol i wneud y gorau o’u hasedau naturiol a diwylliannol, er mwyn creu cyfleoedd ar gyfer datblygu twristiaeth gynaliadwy, yn enwedig yn y cyfnodau tu allan i'r cyfnodau sy’n boblogaidd gan dwristiaid yn draddodiadol. 

 

Bydd LIVE yn defnyddio'r model ‘Ecoamgueddfa’ o farchnata a hyrwyddo cydweithredol er mwyn creu cyfres bwerus o adnoddau digidol ac adnoddau sydd ddim yn ddigidol ar gyfer eco-dwristiaeth a thwristiaeth addysgiadol. Bydd yr adnoddau yma yn seiliedig ar wybodaeth am amgylchedd lleol Pen Llŷn yng Ngwynedd a Phenrhyn Iveragh yn Kerry. 

 

Bydd gweithdai, rhaglenni addysg a sesiynau cyfnewid gwybodaeth yn cael eu trefnu er mwyn dod â chriw gweithredol o lysgenhadon gweithgar a ‘gwyddonwyr y bobl’ at ei gilydd ar y ddau benrhyn. Bydd rhain yn gwybod sut i farchnata’n ddigidol a bydd ganddyn nhw wybodaeth eang am eu hamgylchedd lleol. 

 

Mae LIVE yn adeiladu ar sylfaen dda o waith lleol sy’n bodoli’n barod ac sydd eisoes yn hyrwyddo’r hunaniaeth gref ac chariad at fro sy’n bodoli yn y ddau benrhyn. 

 

Caiff LIVE ei ariannu'n rhannol gan raglen gydweithredu Iwerddon Cymru.

A_O57464-Edit-Edit.jpg

Beth yw Ecoamgueddfa?

 

Nid adeilad yw #ecoamgueddfa ond ‘amgueddfa’ sy'n canolbwyntio ar hunaniaeth llefydd. Mae pobl leol yn ganolog i’r fenter a’r nod yw tyfu’r economi wrth wella lles a datblygiad cymunedau lleol yn hytrach na chanolbwytio ar dwf economaidd di-reolaeth a di-enaid. Mae ecoamgueddfa yn syniad newydd sy’n dibynu ar ddehongli a dathlu treftadaeth naturiol a diwylliannol yn hytrach na cyflwyno casgliad o hen greiriau fel welwch chi mewn amgueddfeydd confensiynol.

 

O Ffrainc ddaeth y syniad o ecoamgueddfa yn wreiddiol, a hynny yn 70au’r ganrif ddiwethaf. Ar hyn o bryd mae dros 300 o ecoamgueddfeydd i’w cael ar hyd a lled y byd a’r mwyafrif o’r rheini yng ngwledydd Ewrop. ‘Does dim llawlyfr ar gyfer creu Ecoamgueddfa, mae’n dibynnu’n hollol ar ddiddordebau a dyheadau’r cymunedau lleol. Yr edefyn sy’n eu clymu i gyda at ei gilydd yw’r teimlad o ‘le’ neu ‘fro’ a’r awydd i rannu hynny gydag eraill.

 

Mae ‘LIVE’, sef partneriaeth ecoamgueddfydd Pen Llŷn a Iveragh ac #ecoamgueddfa Llŷn yn pontio dwy ardal debyg o bobtu Môr Iwerddon. Mae’n fwriad datblygu Ecoamgueddfa newydd sbon yn Iveragh a bwrw mlaen â’r gwaith sydd eisoes wedi dechrau ar #Ecoamgueddfa Pen Llŷn.

 

Ei nod yw sicrhau fod pobl yn gyffredinol ac ymwelwyr yn benodol yn deall fod Pen Llŷn ac Iveragh yn gartref yn ogystal ag yn gyrchfan i dwristiaid. Rydym am sicrhau fod cymunedau heddiw a chymunedau’r dyfodol yn gallu ffynnu yn eu milltir sgwar eu hunain ar eu telerau eu hunain a thrwy wneud hynny, cyfoethogi profiad yr ymwelydd, a symud oddi wrth dwristiaeth sy’n echdynu’n unig.

Cardigan-©-Nant-52.jpg

Blog

Gwybodaeth diweddaraf o Ben Llyn, Iveragh a thu hwnt