top of page

Cynaliadwyedd

Porth-y-Swnt-slide-10.jpg
LIVE a'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae cydweithrediad Ecoamgueddfeydd Llŷn Iveragh (LIVE)yn ceisio sefydlu ecoamgueddfa (amgueddfa heb waliau) mewn dau leoliad, un ym Mhen Llŷn yng ngogledd orllewin Cymru a’r llall yn Sir Kerry, Iwerddon. Mae'r mudiad Ecoamgueddfa yn dod o Ewrop ac mae dros 300 o ohonynt ledled y byd. Nod pob un yw cefnogi cymuned i reoli ei threftadaeth ei hun, gan ei helpu i gadw ei hadnoddau a’i thraddodiadau tra'n ffynnu'n economaidd. Bydd twristiaid ac aelodau o’r gymuned fel ei gilydd yn cael eu hannog i ddeall effaith hamdden a theithio a bod Pen Llŷn ac Iveragh yn gartrefi yn ogystal â chyrchfannau.

Cardigan-©-Illustration-2.jpg

LIVE a PHRIF egwyddor datblygu cynaliadwy – rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i sicrhau ein bod yn rhoi sylw i anghenion ein pobl a’n cymunedau mewn ffordd a fydd yn caniatáu i’n plant a’n hwyrion fyw’n dda hefyd.

Mae diboblogaeth cefn gwlad a diffyg gwaith o safon yn her yng ngogledd orllewin Cymru a gorllewin Iwerddon. Bydd sefydlu ecoamgueddfa yn y ddau leoliad i ddathlu treftadaeth naturiol a diwylliannol yn ymestyn y tymor twristiaeth, yn gwella bywoliaeth dinasyddion heddiw ac yn rhoi cyfleoedd ar gyfer y dyfodol.

LIVE yn rhoi sylw i BEDWAR piler cynaliadwyedd
PUM ffordd o weithio LIVE
LIVE a SAITH Nod Llesiant Llywodraeth Cymru
UN SDG.png
LIVE A Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

Yn ogystal â’r uchod, mae LIVE yn cyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig..

 

Mae Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig wedi’u cynllunio i sicrhau dyfodol gwell a mwy cynaliadwy i bawb. Maen nhw’n mynd i’r afael â heriau byd-eang, gan gynnwys y rheini sy’n ymwneud â thlodi, anghydraddoldeb, newid yn yr hinsawdd, heddwch a chyfiawnder. Mae’r 17 Nod yn gydgysylltiedig ac yn cael eu mapio i gyd-fynd â Nodau Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

Cyhoeddodd y Cenhedloedd Unedig y flwyddyn 2020 yn ddechrau’r Degawd o Weithredu, sy’n galw am gyflymu atebion cynaliadwy i holl heriau mwyaf y byd.

LIVE a COP 26 & 27

 

Yn ystod COP 26, lansiwyd Datganiad Glasgow ar Weithredu o blaid yr Hinsawdd ym maes Twristiaeth. Mae LIVE yn cefnogi hyn yn llwyr ac yn gweithio gyda phartneriaid i ddeall effaith hamdden a theithio ar Newid yn yr Hinsawdd.

 

Yn ystod COP 27 yn yr Aifft daeth UNWTO â rhanddeiliaid blaenllaw yn y sector ynghyd i rannu ffyrdd ymarferol o gyflymu'r newid tuag at bod yn fwy cynaliadwyedd a chyrraedd Net-Zero. Y brif neges sy'n dod i'r amlwg o'r gynhadledd yw yr ymrwymiad ar draws y sector i gefnogi'r trawsnewidiad tuag at fodel twristiaeth mwy carbon-isel, cynaliadwy a gwydn. 

COP27_Logo.svg.png
bottom of page